REGULAMIN WYPOŻYCZALNI:

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy wykładowcy, studenci i pracownicy tej uczelni,   a także absolwenci Kolegium Nauczycielskiego kontynuujący naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 2. Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest posiadanie i okazywanie indywidualnej karty bibliotecznej Kolegium Nauczycielskiego. Karty zakładane są i wydawane przez bibliotekarzy. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować ani posługiwać się cudzą kartą.
 3. Warunkiem udostępnienia książki w wypożyczalni jest uprzednie złożenie na nią rewersu zamówienia. Wypożyczenia na podstawie rewersów złożonych po godz. 15.00 są realizowane następnego dnia.
 4. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca. Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów po indywidualnym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 5. Student ma prawo posiadania na koncie do 12 tytułów książek.
 6. Limit książek na koncie dla pozostałych osób uprawnionych do korzystania z biblioteki Kolegium Nauczycielskiego, do uzgodnienia z bibliotekarzem.
 7. Wypożyczania i odbioru dokumentów bibliotecznych dokonuje wyłącznie bibliotekarz.
 8. Zbiorów specjalnych jak: kasety wideo, kasety magnetofonowe, dyskietki, CD i inne, nie wypożycza się studentom.
 9. Za zagubienie materiałów bibliotecznych czytelnik ma obowiązek odkupienia tego samego tytułu lub innego wskazanego przez bibliotekarza.
 10. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów jest zwrot wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 11. Obowiązkiem każdego czytelnika jest poszanowanie i ochrona przed zniszczeniem  i zagubieniem powierzonych mu materiałów.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KOMPUTERÓW W CZYTELNI:

 1. Komputery w czytelniach Kolegium służą do celów dydaktycznych i studenci mogą    z nich korzystać tylko pod opieką dyżurującego bibliotekarza, w celach bezpośrednio związanych z zajęciami programowymi, z wykazaniem szczególnej dbałości o wspólne mienie.
 2. Fakt korzystania z Internetu, tematykę pobieranych danych oraz kluczowe adresy URL – należy wpisać do zeszytu odwiedzin wraz z datą, godziną oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz przeglądania, odtwarzania, przesyłania i publikowania materiałów zawierających treści erotyczne, pornograficzne i niezgodne z prawem obowiązującym w Polsce.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz z korzystania z programów typu IRC, ICQ, chat.
 5. Nie wolno instalować żadnego oprogramowania.
 6. Nie wolno uruchamiać żadnych nieznanych programów, w szczególności z przyniesionych nośników lub z Internetu.
 7. Całość zainstalowanego oprogramowania jest chroniona ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie i instalowanie oprogramowania zainstalowanego w innych udziałach niż katalog \public jest zabronione. Uruchamianie oprogramowania nie pochodzącego z czytelni jest niedozwolone.
 8. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w konfiguracji sprzętu lub systemów operacyjnych ani ustawiać żadnych haseł (z wyjątkiem hasła do swojego konta).
 9. Odzież wierzchnią należy zostawiać w szatni.
 10. W czytelni nie wolno palić tytoniu, spożywać napojów i posiłków.
 11. W pracowni należy zachować ciszę i porządek.
 12. Przy jednym stanowisku mogą przebywać najwyżej 2 osoby (wyjątkiem może być tylko wyraźna zgoda dyżurującego bibliotekarza).
 13. Na dyskach lokalnych nie wolno zapisywać danych.
 14. Przed wyłączeniem komputera należy prawidłowo zamknąć system operacyjny.
 15. O wszelkich awariach należy bezzwłocznie powiadomić bibliotekarza.

REGULAMIN CZYTELNI OGÓLNEJ:

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy wykładowcy, studenci i obsługa tej uczelni, a także absolwenci Kolegium Nauczycielskiego kontynuujący naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 2.  Zbiory znajdujące się w czytelni udostępniane są wyłącznie na miejscu.
 3.  Warunkiem udostępnienia książki w czytelni jest uprzednie złożenie na nią rewersu zamówienia.
 4. Materiały zgromadzone w czytelni podaje bibliotekarz.
 5. Osoby przebywające w czytelni są zobowiązane do pozostawienia dowodu tożsamości do dyspozycji bibliotekarza oraz do wpisania się do zeszytu obecności w czytelni.
 6. Czytelników korzystających w czytelni z internetu obowiązuje odrębny regulamin.
 7. Archiwalne prace licencjackie studentów KN udostępnia się za zgodą promotora w czytelni. Należy zamawiać je dzień wcześniej w godzinach dopołudniowych wypełniając stosowny rewers.
 8. Dla korzystających z czytelni szatnia jest obowiązkowa.
 9. Na terenie czytelni zabrania się głośnych rozmów oraz jedzenia i spożywania napojów.
 10. Wnoszenie i korzystanie na terenie czytelni z telefonów komórkowych jest zabronione.
 11. Obowiązkiem każdego czytelnika jest poszanowanie i ochrona przed zniszczeniem prezentowanych mu materiałów.

REGULAMIN CZYTELNI LITERACKO-JĘZYKOWEJ I CZASOPISM:

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy wykładowcy, studenci i obsługa tej uczelni, a także absolwenci Kolegium Nauczycielskiego kontynuujący naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
2. Zbiory znajdujące się w czytelni udostępniane są wyłącznie na miejscu.
3. Warunkiem udostępnienia materiałów (książek, czasopism) w czytelni jest uprzednie złożenie na nie rewersu zamówienia.
4. Materiały zgromadzone w czytelni podaje bibliotekarz.
5. Osoby przebywające w czytelni są zobowiązane do pozostawienia dowodu tożsamości do dyspozycji bibliotekarza oraz do wpisania się do zeszytu obecności w czytelni.
6. Czytelników korzystających w czytelni z Internetu obowiązuje odrębny regulamin.
7. Dla korzystających z czytelni szatnia jest obowiązkowa.
8. Na terenie czytelni zabrania się głośnych rozmów oraz jedzenia i spożywania napojów.
9. Wnoszenie i korzystanie na terenie czytelni z telefonów komórkowych jest zabronione.
10. Obowiązkiem każdego czytelnika jest poszanowanie i ochrona przed zniszczeniem prezentowanych mu materiałów.